Politika e kukëve

 
 

Kur dikush e viziton www.outdoorcoverings.eu, Limit Plus sh.p.k., i mbledh informatat dhe të dhënat për sjelljen e përdoruesit.
Këto të dhëna janë të domosdoshme për regjistrimin e informatave, psh., numri i vizitave, vendi i origjinës, etj…, dhe disa seksione të web faqes.
Informatat e tilla grumbullohen ashtu që nuk munden personalisht ta identifikojnë përdoruesin.

Për kukët

Kuki është një sërë shenjash të cilat web faqja i dërgon në kompjuterë të përdoruesve gjatë vizitës së tyre të parë, që ta mbajmë mend sjelljen e tyre dhe që t'i përshtaten përvojës së tyre me rastin e vizitës së web faqes.
Kukët përdoren për disa arsye, kanë karakteristika të ndryshme dhe mund t'i përdorë pronari i web faqes, si edhe palët e treta.

Kukët tanë

Përdorimi i kukëve nga ana e pronarit të kësaj web faqeje, Limit Plus sh.p.k., është pjesë e Politikës së privatësisë, për të gjitha informatat sipas Nenit 13 të Ligjit për privatësi.
  - Kukët e sesionit që nuk kërkojnë pëlqim,
  - Të gjithë kukët e sesionit nuk kërkojnë pëlqim, dhe prandaj menjëherë instalohen kur e vizitoni web faqen,
  - Kukët të cilët kërkojnë pëlqimin.
Këtu nuk ka kukë të përhershëm për qëllime reklamuese me të cilat drejtpërsëdrejti menaxhon pronari i web faqes.

Kukët e palës së tretë

Web faqja jonë i përdor edhe kukët e palëve të tjera. Nën mundeni t'i gjeni hollësirat dhe linket deri te politika e privatësisë së secilit pronari.
Posht janë ekspozuar emërtimet e kukëve të cilat Limit Plus sh.p.k., i përdor në web faqen e vet, si edhe qëllimet për të cilat përd:

OUTDOORCOVERINGS.EU KUKI ( të cilin e menaxhon Limit Plus sh.pk.)

EMËRTIMI I KUKIT  - PHPSESSID
TË DHËNAT E REGJISTRUARA  - kukët nuk regjistrojnë çfarëdo informatash të cilat do të mund të sillnin deri te identifikimi i përdoruesit.
PËRSHKRIMI  - qëllimi i kukit është që ta identifikojnë sesionin e përdoruesit të kërkesave në serverin tonë.
KOHËZGJATJA  - Kukët aktivizohen pas qasjes në web faqe dhe fshihen me rastin e braktisjes së saj.
EMËRTIMI I KUKËVE  - displayCookieConsent
REGJISTRIMI I TË DHËNAVE  - kukët nuk mbajnë mend çfarëdo informatash të cilat do të mund të sillnin deri te identifikimi personal i përdoruesit.
PËRSHKRIMI  - qëllimi i kukit është që të regjistrojnë mbylljen e banerëve me politikën e kukit, kështu që nuk do të pasqyrohet përsëri me rastin e vizitave të ardhshme.
KOHËZGJATJA  - 1 vjet.

KUKI GOOGLE ANALYTICS (kukët e palës së tretë)

EMËRTIMI I KUKIT  - _utma, _utmb, _utmc, _utmv, _utmz, _utmt
REGJISTRIMI I TË DHËNAVE  - numri i rastësishëm ose një sërë germash për identifikimin e kërkuesit, kohës dhe datës së vizitave të parapakohshme të web faqes dhe reklamat ose faqet referuese të cilat shpiejnë deri te web faqja.
PËRSHKRIMI  - Google Analytics është shërbim i analizës web të cilën e siguron Google, inc. ('Google') e cila na ndihmon ta analizojmë përdorimin e web faqes sonë, duke përfshirë adresën Tuaj IP (ÇFARË ËSHTË ANONIME), mund të bartet deri te Google dhe të regjistrohet në serverët e tyre. Të dhënat e grumbulluara nga ana e Google Analytics përdoren për analizë sa shpesh është vizituar web faqja. Inormatat e tilla kombinohen me mijëra të dhëna të përdoruesve të tjerë për krijimin e kornizës së tërësishme se si përdoret web faqja, dhe asnjëherë individualisht ose personalisht nuk identifikohet, as nuk lidhet me të dhënat Tuaja të regjistruara.
KOHËZGJATJA  - disa nga kukët zgjasin gjatë dhe i theksojnë dy vjet pas vizitës së fundit të web faqes. Disa fshihen pas gjashtë muajsh, të tjerët 30 minuta dhe disa sapo që mbyllet kërkuesi.

Për më shumë informata për këtë shërbim Google Analytics, ju lutemi vizitoni këto faqe:

  • Sistemi i ruajtjes së të dhënave në serverët e Google-s ,
  • Rregullimi i privatësisë në pajtim me këto orientime.
Përdoruesi ka të drejtë ta ç'aktivizojë Google Analytics gjatë vizitës së vet me përdorimin e pjesëve plotësuese për kërkues Chrome, Firefox, Internet explorer, Opera and Safari ... LINK ...

KËRKIMI PA PËLQIMIN PËR KUKË

Është e mundur të kërkohet ndonjë web faqe pa sesion dhe pa kukë këmbëngulës me ndihmën e regjimit të ashtuquajtur privat, që është në disponim në të gjithë kërkuesit kryesorë.

Më shumë informata për pamundësimin e kukëve në kërkuesin  Firefox,
Më shumë informata për pamundësimin e kukëve në kërkuesin  Chrome,
Më shumë informata për pamundësimin e kukëve në kërkuesin  Internet Explorer,
Më shumë informata për pamundësimin e kukëve në kërkuesin  Safari,
Më shumë informata për pamundësimin e kukëve në kërkuesin  Opera.

Ju lutemi të mbani mend që ç'aktivizimi i të gjithë kukëve në këtë web faqe mund të ketë ndikim negativ në përdorimin e web faqes dhe mund t'i gjenerojë gabimet në disa faqe.

Për më shumë informata, mos keni mëdyshje që të na kontaktoni përmes faqes për kontakte në web faqen tonë. Menjëherë do t'ju kontaktojmë.

Limit Plus d.o.o.